Flint products (points, microliths). 22,000 - 20,000 YBP. Upper Paleolithic. Ukraine, Chernihiv region, Pushkari village.

Flint products (points, microliths). 22,000 - 20,000 YBP. Upper Paleolithic. Ukraine, Chernihiv region, Pushkari village.

02.webp