Honey gingerbread (medianyks) board. Late 19th century. Ukraine, Chernihiv region, Hlukhiv

Honey gingerbread (medianyks) board. Late 19th century. Ukraine, Chernihiv region, Hlukhiv

etnografiya_1.png