Flask by Pavlyna Tsvilyk. 1925–1939. Ukraine, Stanislaviv (Ivano-Frankivsk) region, Kosiv.

Flask by Pavlyna Tsvilyk. 1925–1939. Ukraine, Stanislaviv (Ivano-Frankivsk) region, Kosiv.

keramika_03.png