Euchologion or Trebnyk. 1771. Pochaiv. Printing house of the Pochaiv Lavra

evhologion.webp