Volodymyr Sosiura. "Selected Poems". 1941. Kyiv

v_sosyura_vybrani_poezii.webp